Algemene voorwaarden Taxiboeken.nl

Inhoudsopgave algemene voorwaarden

Artikel   1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Artikel   2: DVG Regie B.V. is de eigenaar van Taxiboeken.nl

Artikel   3: Welke diensten biedt DVG aan via Taxiboeken.nl?

Artikel   4: Welke (algemene) voorwaarden zijn van toepassing op het vervoer zelf?

Artikel   5: Annuleringsvoorwaarden

Artikel   6: Hoe komt een overeenkomst tot stand inzake de Vervoersdienst?

Artikel   7: Hoe werkt Taxiboeken.nl?

Artikel   8: Het gebruik van de Applicatie door de Gebruiker

Artikel   9: Betaling

Artikel 10: Vrijwaring

Artikel 11: Overmacht

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Artikel 13: Licentieverlening, beperkingen en beleid inzake auteursrecht

Artikel 14: Licentie verleend door de Gebruiker

Artikel 15: Beleid inzake auteursrecht

Artikel 16: Intellectueel eigendomsrecht

Artikel 17: Interacties met derden

Artikel 18: Duur en beëindiging van de Overeenkomst

Artikel 19: Ongeldigheid van één of meer bepalingen

Artikel 20: Wijziging van de Applicatie en/of onderhavige algemene voorwaarden

Artikel 21: Mededelingen

Artikel 22: Overdracht

Artikel 23: Melding inzake privacy en cookies

Artikel 24: Algemene bepalingen

Artikel 25: Definities

Artikel 26: Toepasselijk recht en geschiloplossing

 

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek en elk gebruik van de website www.taxiboeken.nl en de daarop aanwezige (boekings)applicatie (afzonderlijk alsook gezamenlijk te noemen: “Applicatie”), op alle vervoersdiensten welke DVG de Gebruiker door middel van de Applicatie verleent en/of aanbiedt (“Vervoersdienst”), alsmede op alle informatie en/of aanbevelingen  die op of via  de Applicatie aan de gebruiker van de Applicatie – normaliter zijnde de persoon/reiziger welke gebruik maakt van de Vervoersdienst –  (“Gebruiker) worden verstrekt.
 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 2: DVG Regie B.V. is eigenaar van Taxiboeken.nl

De Applicatie is eigendom van DVG Regie B.V., een besloten vennootschap, statutair gevestigd te Zwolle (Nederland), kantoorhoudende aan de Trees Kinstraat 19, 5122 CM te Rijen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08185487 (“DVG”).

Artikel 3: Welke diensten biedt DVG via Taxiboeken.nl aan?

 1. DVG biedt Gebruikers Vervoersdiensten aan alsook een tool/applicatie om die Vervoersdiensten te boeken.
 2. Onder Vervoersdiensten wordt in deze verstaan: Taxivervoer (personenvervoer per auto of per bus) tegen betaling, niet zijnde openbaar vervoer of besloten busvervoer (personenvervoer per bus, niet zijnde openbaar vervoer), beiden in de zin van de Wet personenvervoer 2020, op basis van de gegevens welke via de Applicatie aan de Gebruiker worden getoond in onderdeel 4 (“Plaats uw reservering) van de Applicatie.
 3. De Vervoersdiensten kunnen worden aangevraagd/geboekt en worden betaald door middel van het gebruik van de Applicatie. De Gebruiker kan de Applicatie raadplegen en gebruiken middels een internetbrowser.

Artikel 4: Welke (algemene) voorwaarden zijn van toepassing op het vervoer zelf?

 1. Op alle Vervoersdiensten welke tot stand komen via de Applicatie zijn naast onderhavige algemene voorwaarden, de algemene voorwaarden van KNV Zorgvervoer en Taxi van toepassing. Ingeval van strijdigheid tussen onderhavige algemene voorwaarden en die van KNV Zorgvervoer en Taxi, hebben onderhavige algemene voorwaarden voorrang.

De algemene voorwaarden van KNV Zorgvervoer en Taxi zijn gedeponeerd door Koninklijk Nederlands Vervoer ter griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage op 10 december 2019, aktenummer 35/2019. Een exemplaar hiervan is eenvoudig te downloaden via https://www.knv.nl/organisatie-knv/algemene-voorwaarden/ (rechtstreeks: https://www.knv.nl/wp-content/uploads/2019/12/Algemene-Vervoersvoorwaarden-Zorgvervoer-en-Taxi-NL.pdf).

 1. In afwijking van artikel 4.4 algemene voorwaarden van KNV Zorgvervoer en Taxi geldt dat ingeval de Gebruiker later dan tien (10) minuten op het ophaaltijdstip verschijnt, dit wordt gezien als een annulering van de Vervoersdienst door de Gebruiker. De Gebruiker heeft in dat geval aldus geen recht op enige terugbetaling.

Ingeval de Gebruiker voorziet dat hij iets later dan het overeengekomen ophaaltijdstip op het opstapadres aanwezig zal zijn, dient hij onmiddellijk telefonisch contact op te nemen met het ingeschakelde bedrijf dat de Vervoersdienst zal uitvoeren om te bezien of het mogelijk is om het ophaaltijdstip naar een later moment te verplaatsen. Indien dat niet mogelijk is – geheel en enkel te bepalen door het ingeschakelde bedrijf – blijft het oorspronkelijke ophaaltijdstip leidend.

Artikel 5: Annuleringsvoorwaarden

 1. In aanvulling op artikel 4.4 algemene voorwaarden van KNV Zorgvervoer en Taxi geldt wat betreft het annuleren van een Vervoersdienst, het volgende:
 • De Gebruiker kan tot 2 uur vóór vertrektijd de Vervoersdienst annuleren, op voorwaarde dat dit geschiedt tussen 07:00 uur en 21:00 uur (een rit met vertrektijd van bijvoorbeeld 23:20 uur, moet dus vóór 21:00 uur geannuleerd worden). De afgesproken ritprijs minus de transactiekosten van € 2,00, wordt dan (binnen drie werkdagen) teruggestort naar de Gebruiker.
 • Als de Gebruiker korter dan 2 uur vóór de gereserveerde vertrektijd annuleert, dan wordt de afgesproken ritprijs volledig in rekening gebracht.

Artikel 6: Hoe komt een overeenkomst tot stand?

 1. Door het verrichten van de (volledige) betaling gaat de Gebruiker – op dat moment – een overeenkomst aan met DVG voor het uitvoeren van de Vervoersdienst.  De Gebruiker gaat alsdan akkoord en stemt er mee in om te handelen en na te laten zoals in  onderhavige algemene voorwaarden bepaald. (“Overeenkomst”).
 2. De Gebruiker dient minimaal 18 jaar oud te zijn om de Applicatie te mogen gebruiken en een Vervoersdienst af te nemen. Desalniettemin is een Gebruiker welke nog geen 18 jaar is, in beginsel en voor zover de wet niet anders bepaald, gebonden aan onderhavige algemene voorwaarden en aan een eventueel door hem gesloten Overeenkomst.
 3. Indien de Gebruiker in een rechtsgebied verblijft dat het gebruik van de Vervoersdienst en/of, de Applicatie vanwege leeftijd beperkt, of de mogelijkheid beperkt om overeenkomsten zoals in onderhavige algemene voorwaarden bedoeld, aan te gaan vanwege diens leeftijd, dan dient de Gebruiker dergelijke leeftijdsgrenzen te respecteren en de Applicatie niet te gebruiken.
 4. Indien de Gebruiker een natuurlijk persoon is, dan verklaart hij wettelijk meerderjarig én handelingsbekwaam te zijn.
 5. Indien de Gebruiker zich namens een rechtspersoon registreert, dan verklaart hij bevoegd te zijn om te handelen (waaronder het aangaan van een Overeenkomst) namens die rechtspersoon.

Artikel 7: Hoe werkt Taxiboeken.nl?

 1. Voor het uitvoeren van de Vervoerdienst schakelt DVG-onderaannemers in, zoveel mogelijk taxi -en touringcarbedrijven welke franchisenemer zijn van de landelijke franchiseorganisatie DVG Holding B.V. (h.o.d.n. DVG Personenvervoer) waar DVG onderdeel van is, alsook onderaannemers waarmee DVG op regelmatige basis samenwerkt. Voor meer informatie over de franchiseorganisatie is te vinden op dvg.nl.
 2. Na de betaling krijgt de Gebruiker per e-mail of SMS-bericht:
  1. een bevestiging van de betaling;
  2. het adres (met eventueel nadere locatiespecificaties) waar Vervoersdienst start (het opstapadres) en waar deze zal eindigen (het afzetadres).
 3. Ingeval de taxichauffeur daarom vraagt, dient de Gebruiker voornoemde ritbevestiging aan hem te tonen.
 4. DVG zal zich inspannen om een taxibedrijf te vinden welke de gewenste rit kan uitvoeren. DVG is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van taxibedrijven in de buurt van c.q. in de regio waar de Vervoersdienst geacht wordt te starten.
 5. Ingeval de Gebruiker tijdens de Vervoersdienst (dus tijdens de rit) extra services/diensten verlangt van het taxibedrijf, en het taxibedrijf gaat daarmee akkoord, dan worden deze services/diensten daarmee – daar er sprake is van aanbod en aanvaarding – onderdeel van de Overeenkomst.
 6. Indien de Gebruiker een Vervoersdienst aanvraagt voor een dagdeel, een dag of meerdere dagen (dus alle situaties waarbij niet vooraf duidelijk is dat vervoer plaatsvindt van en naar vooraf opgegeven locaties), dan wordt door DVG een ritprijs geoffreerd op basis van een schatting van de kosten. Na betaling daarvan door de Gebruiker komt conform artikel 6 een Overeenkomst tot stand. DVG is gerechtigd, en de Gebruiker gaat door het aangaan van de Overeenkomst daar ook expliciet mee akkoord, om op basis van nacalculatie de uiteindelijke ritprijs te bepalen. Daarbij zal DVG op schriftelijk verzoek van de Gebruiker een specificatie overleggen.

Artikel 8: Het gebruik van de Applicatie door de Gebruiker

 1. De Gebruiker garandeert dat de informatie die hij aan DVG verstrekt correct, nauwkeurig en volledig is. DVG is te allen tijde gerechtigd om de informatie die de Gebruiker heeft verstrekt, te controleren.
 2. DVG is daarnaast gerechtigd om de toegang tot de Applicatie – zonder opgave van redenen – te weigeren.
 3. De Gebruiker mag zich enkel en alleen toegang tot de Applicatie verschaffen met gebruikmaking van geschikte hard- en software. DVG is niet aansprakelijk voor een niet correcte werking van de Applicatie, indien de Gebruiker bijvoorbeeld gebruikmaakt van een niet-compatibel device of onjuiste versies van software. Indien de Gebruiker de Applicatie met een ongeschikt of niet-compatibel device gebruikt, heeft DVG het recht om de toegang van de Gebruiker tot de Applicatie per direct te verbreken.
 4. De Gebruiker stemt er verder mee in c.q. geeft DVG de toestemming dat de door de hem in de Applicatie ingevulde of op andere wijze aan DVG verstrekte gegevens (kunnen) worden gedeeld met het taxibedrijf en/of de taxichauffeur die de Vervoersdienst zal uitvoeren.
 5. Het is de Gebruiker verboden om:
 • De Applicatie te gebruiken voor elk ander gebruik dan zijn eigen, persoonlijke gebruik en de Applicatiedoor te verkopen;
 • Hij zijn account niet door anderen zal laten gebruiken;
 • De Applicatie te gebruiken voor onrechtmatige of frauduleuze doeleinden, waaronder begrepen – doch daartoe niet beperkt – het sturen of bewaren van onrechtmatig materiaal;
 • Onjuiste gegevens in te geven in de Applicatie (bijvoorbeeld onjuist e-mailadres, onjuist ophaal- of afzetadres, enzovoort);
 • Hinder, last of ongemak te veroorzaken;
 • Handelingen te verrichten welke de juiste werking van het netwerk waarvan de Applicatie gebruikmaakt, kan schaden of vertragen;
 • De Applicatie en diens correcte werking op enigerlei wijze te beschadigen, te vertragen of te manipuleren;
 • De Applicatie en/of de inhoud er van te kopiëren of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van DVG;
 • In strijd te handelen of na te laten met de toepasselijke wet- en regelgeving van het land waarin hij zich bevindt gedurende het gebruik van de Applicatie en het afnemen van de Vervoersdienst.

DVG behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst en/of de toegang tot de Applicatie   onmiddellijk te beëindi­gen indien de Gebruiker één van de bovenstaande voorschriften niet naleeft.

Artikel 9: Betaling

 1. Het gebruik van de Applicatie is in beginsel volledig kosteloos. DVG behoudt zich het recht voor om een vergoeding voor het gebruik van de Applicatie in te voeren (en na invoering aan te passen). Indien DVG besluit om een dergelijke vergoeding in te voeren (of aan te passen), dan zal DVG de Gebruiker hiervan op de hoogte stellen vóórdat de Gebruiker de Vervoersdienst definitief betaald.
 2. DVG brengt de Vervoersdiensten (conform de Overeenkomst) vooraf in rekening bij de Gebruiker, tenzij anders overeengekomen. De Gebruiker dient alle Vervoersdiensten (met inbegrip van belastingen en indien van toepassing, extra kosten) te betalen. DVG is gerechtigd om de in artikel 7 bedoelde extra services/diensten in rekening te brengen bij de Gebruiker op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als die gelden voor de Vervoersdienst.
 3. De Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor a) een correct bankrekeningnummer of creditcardnummer, b) het daarop aanwezig zijn van voldoende saldo en c) de tijdige betaling van de Vervoersdienst en eventuele andere kosten. Gedane betalingen zijn niet voor restitutie vatbaar, tenzij in artikel 5 (Annulering) anders is bepaald.

DVG maakt gebruik van een externe betalingsverwerker, MultiSafepay (de “Betalingsverwerker”) om de bank- en/of creditcardrekening van de Gebruiker aan de Applicatie te koppelen. De verwerking van betalingen (of bijschrijvingen, indien van toepassing) in verband met het gebruik van de Applicatie en/of voortvloeiende uit de Overeenkomst zijn onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden alsook aan alle voorwaarden en het privacybeleid van de Betalingsverwerker (te raadplegen op: MultiSafepay: Algemene voorwaarden (Nederlands) of MultiSafepay: Terms & Conditions (Engels)) alsook van de uitgever van de bankrekening en/of creditcard van de Gebruiker. DVG is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten van de Betalingsverwerker. In verband met het gebruik van de Diensten zal DVG bepaalde transactiedetails verkrijgen, welke DVG in overeenstemming met de AVG/privacywetgeving zal verwerken.

Artikel 10: Vrijwaring

Door acceptatie van onderhavige algemene voorwaarden en/of het gebruik van de Applicatie, stemt de Gebruiker ermee in dat hij DVG, haar gelieerde ondernemingen, haar licentiegevers, en elk van diens functionarissen, directeuren, overige gebruikers, medewerkers, gevolmachtigden en agenten, zal beschermen voor en zal vrijwaren van alle claims, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheidsverplichtingen en onkosten (inclusief juridische kosten) welke voortvloeien uit of in verband met:

 • Overtreding of schending van een voorwaarde van onderhavige algemene voorwaarden of toepasselijke wet- en/of regelgeving door de Gebruiker, al dan niet hierin genoemd;
 • Schending van rechten van een derde partij door de Gebruiker;
 • Gebruik of misbruik van de Applicatie door de Gebruiker.

Artikel 11: Overmacht

 1. Een tekortkoming kan DVG niet worden toegerekend wanneer deze niet is te wijten aan haar schuld, of als deze noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht). Als DVG door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Gebruiker kan voldoen, kan de Gebruiker de Overeenkomst ontbinden.
 2. In geval van overmacht heeft de Gebruiker geen recht op schadevergoeding, behoudens het bepaalde in artikel 6:78 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. De informatie, aanbevelingen en/of mededelingen die op of via de Applicatie aan de Gebruiker worden verstrekt, zijn alleen voor informatieve doeleinden en houden geen advies in. DVG zal de Applicatie en de Inhoud daarvan voor zover redelijkerwijs mogelijk, juist en bijgewerkt houden, maar garandeert niet dat de Inhoud en de werking ervan vrij is van onjuistheden, fouten, gebreken, malware en/of virussen of dat de Applicatie op elk moment volledig juist, bijgewerkt en nauwkeurig is.
 2. DVG sluit alle vorderingen (waaronder schadevorderingen) uit welke verbonden zijn aan het gebruik van de Applicatie, of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, inclusief schade die door malware, virussen of onjuistheid dan wel onvolledigheid van de informatie op of gerelateerd aan de Applicatie wordt veroorzaakt, tenzij opzet of grove schuld aan de kant van DVG daaraan ten grondslag ligt.
 3. DVG sluit alle vorderingen (waaronder schadevorderingen) uit welke verbonden zijn aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen in relatie tot de Applicatie (of de onmogelijkheid om deze te gebruiken), waaronder begrepen – maar daartoe niet beperkt – schade die het gevolg is van storing of vertraging in de aflevering van elektroni­sche berichten, interceptie of manipulatie van elektronische berichten door derden of door computerprogram­ma’s, die voor elektronische berichten en overbrenging van virussen worden gebruikt.
 4. Onverminderd het voorgaande, is de totale omvang van voornoemde vorderingen beperkt tot maximaal € 500,-. Op alle aspecten verband houdend met de uitvoering van de Vervoersdienst, waaronder maar niet uitsluitend de kwaliteit van de Vervoersdiensten en aansprakelijkheidskwesties, zijn – zoals volgt uit artikel 4 – de algemene voorwaarden van KNV Zorgvervoer en Taxi van toepassing.
 5. DVG aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor enig aspect van de betalingsverwerking, het niet of foutief verwerken van de betaling of restitutie door de Betalingsverwerker, en/of handelingen, activiteiten, handelwijze, gedrag en/of nalatigheid aan de zijde van de Betalingsverwerker.
 6. Alle klachten betreffende de Vervoersdiensten dienen schriftelijk bij DVG ingediend te worden via het e-mailadres: taxiboeken@dvg.nl. DVG zal – indien nodig – de klacht voorleggen aan het taxibedrijf dat de Vervoersdienst heeft uitgevoerd en daarna inhoudelijk beoordelen en deze afhandelen met de Gebruiker.
 7. Alle klachten betreffende de betalingsverwerking dienen te worden gericht aan taxiboeken@dvg.nl.

Artikel 13: Licentieverlening, beperkingen en beleid inzake auteursrecht

 1. Enkel en alleen ingeval de Gebruiker onderhavige algemene voorwaarden volledig naleeft, verleent DVG de Gebruiker een beperkte, niet-exclu­sieve, niet-overdraagbare licentie om:
 • Gebruik te maken van de Applicatie;
 • De Inhoud uitsluitend voor zijn persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te bekijken, te downloaden en/of af te drukken;

(iii)       Alle Gebruikersinhoud te bekijken waartoe de Gebruiker uitsluitend voor zijn persoonlijke en niet-commerciële doeleinden toegang heeft.

 1. De Gebruiker heeft niet het recht om de verleende licentierechten in dit onderdeel te sub-licentiëren.
 2. Behalve ingeval uitdrukkelijk toegestaan in onderhavige algemene voorwaarden mag de Gebruiker de Applicatie en de Gemeenschappelijke Inhoud niet gebruiken, kopiëren, aanpassen, wijzigen, daarvan afgeleide werken creëren, verspreiden, licentiëren, verkopen, overbrengen, in het openbaar vertonen, in het openbaar uitvoeren, verme­nigvuldigen, overbrengen, afspelen, uitzenden of anderszins exploiteren. De Gebruiker mag de Gemeenschappelijke Inhoud niet hergebruiken zonder eerst de schriftelijke toestemming van DVG verkregen te hebben.
 3. Er worden geen licenties of rechten stilzwijgend of anderszins aan de Gebruiker verleend krachtens intellectuele eigendomsrechten, die het eigendom zijn van of beheerd worden door DVG of haar licentiegevers, behalve de licenties en rechten die uitdrukkelijk in onderhavige algemene voorwaarden worden verleend.

Artikel 14: Licentie verleend door de Gebruiker

 1. Ter uitsluitende beoordeling van DVG, kan DVG de Gebruiker toestaan Gebruikersinhoud op de Applicatie te plaatsen, te uploaden, te publiceren, in te dienen of over te brengen. De Gebruikersinhoud wordt niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsmatig geacht. Dienovereenkomstig heeft DVG het niet-exclusieve, royal­tyvrije recht om de Gebruikersinhoud voor ieder doeleinde in ieder medium en over de gehele wereld te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden en bekend te maken aan derden (“Licentieverlening”).
 2. De Gebruiker erkent en garandeert dat DVG slechts als een passief kanaal voor de verspreiding van de Gebruikersinhoud optreedt en DVG niet verantwoordelijk of aansprakelijk is jegens de Gebruiker of enige derde voor de inhoud of nauwkeurigheid van de Gebruikersinhoud. DVG zal niet doorlopend toezien op de Gebruikersinhoud die door de Gebruiker wordt gepubliceerd noch als moderator tussen de Gebruikers optreden. DVG zal evenmin een verplichting daartoe hebben. Zonder het voorafgaande te beperken, erkent de Gebruiker en stemt hij ermee in dat opmerkingen, meningen, commentaar, suggesties en andere informatie die in de Gebruikersinhoud worden weergegeven of opgenomen, niet noodzakelijkerwijs die van DVG weergeven.
 3. Ieder gebruik van de Gebruikersinhoud door de Gebruiker is geheel voor diens eigen risico. De Gebruiker verklaart en garandeert dat alle Gebruikersinhoud die door hem wordt geplaatst of wordt overgebracht, origineel van hem is en hij niet het werk van derden kopieert of anderszins inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, privacyrechten of per­soonlijkheidsrechten van derden en geen beledigende of kleinerende uitdrukkingen bevat. Verder verklaart en garandeert de Gebruiker dat hij de rechtmatige hoedanigheid heeft om de licentie, zoals hiervoor bepaald, te verlenen.
 4. De Gebruiker vrijwaart DVG, haar gelieerde ondernemingen en licentiegevers tegen alle kosten, onkosten, schade, verliezen en aansprakelijkheidsverplichtingen, die opgelopen of geleden worden door hen met betrekking tot de Gebruikersinhoud, die door de Gebruiker geplaatst of overgebracht is of het overige gebruik door de Gebruiker van de Applicatie.
 5. DVG behoudt zich – uitsluitend ter eigen beoordeling – het recht voor om de Gebruikersinhoud (inclusief materialen die inbreuk maken of kunnen maken op intellectuele eigendoms­rechten van derden, privacyrechten of persoonlijkheidsrechten), die door de Gebruiker ge­plaatst of overgebracht is, en waarvan DVG van mening is dat deze niet in overeenstemming is met onderhavige algemene voorwaarden of anderszins onacceptabel voor DVG is, (geheel of gedeeltelijk) te blokkeren of te verwijderen.
 6. De Gebruiker is verplicht om DVG onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen over Gebruikersinhoud welke (mogelijk) in strijd is met onderhavige algemene voorwaarden. De Gebruiker is verplicht om DVG zodanige (voldoende) informatie te verstrekken dat DVG in staat is om te onderzoeken of de Gebruikersinhoud inbreuk maakt op onderhavige algemene voorwaarden.
 7. DVG zal na een gemotiveerde klacht van een Gebruiker of derde een redelijke poging ondernemen om te onderzoeken of die klacht gegrond is en indien DVG dat nodig acht, de nodige maatregelen nemen.

Artikel 15: Beleid inzake auteursrecht

DVG respecteert het auteursrecht en verwacht dat de Gebruiker dat ook doet. DVG zal in voorkomende gevallen de toegang tot de Applicatie, van de Gebruiker welke (herhaaldelijk) de rechten van houders van auteursrechten schendt of naar alle waarschijnlijkheid (herhaaldelijk) heeft geschonden, blokkeren.

Artikel 16: Intellectueel eigendomsrecht

 1. Enkel DVG (en haar licentiegevers, indien van toepassing) heeft alle rechten, aanspraken en belangen, waaronder alle betrokken intellectuele eigendomsrechten, op en/of betrekking hebbend op de Applicatie alsmede op alle suggesties, ideeën, verzoeken tot verbetering, feedback, aanbevelingen en/of andere informatie die door de Gebruiker of enige andere partij met betrekking tot de Applicatie worden verstrekt.
 2. Onderhavige algemene voorwaarden vormen geen verkoop en dragen geen rechten of eigendom over aan de Gebruiker in welke relatie dan ook met betrekking tot de Applicatie of eventuele andere intellectuele eigendomsrechten, die het eigendom van DVG zijn. De naam, het logo en de productnamen van DVG, die met de Appliciatie zijn verbonden, zijn handelsmerken van DVG, haar gelieerde ondernemingen of derden en er wordt geen recht of licentie verleend om deze te gebruiken.

Artikel 17: Interacties met derden

 1. De Applicatie kan links naar websites bevatten, die het eigendom zijn van en/of beheerd worden door derden. Deze links leiden de Gebruiker naar websites en/of inhoud waar DVG geen invloed op heeft en waarvoor DVG dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
 2. Gedurende het gebruik van de Applicatie kan de Gebruiker corresponderen met, goederen en/of diensten kopen van, of deelnemen aan promoties van dienstverleners, adverteerders of sponsors van derden, die hun goederen en/of diensten via een link op de Applicatie presenteren. Deze links leiden de Gebruiker van de Applicatie weg. Bijgevolg kan DVG daarop geen invloed uitoefenen en is DVG op geen enkele wijze aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van die partijen. De Gebruiker bezoekt deze websites en handelt met deze partijen dan ook geheel op eigen risico.
 3. DVG wijst erop dat deze andere websites hun eigen cookies naar Gebruikers kunnen sturen, gegevens of persoonlijke informatie kunnen verzamelen of opvragen. Daarom wordt de Gebruiker geadviseerd om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van die websites en partijen goed te controleren voordat hij deze gebruikt of er mee handelt.

Artikel 18: Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen DVG en de Gebruiker komt tot stand op het moment dat de Gebruiker heeft betaald via de Applicatie en eindigt op het moment dat de Vervoersdienst is uitgevoerd.
 2. DVG heeft het recht om de Overeenkomst en/of gebruik van de Applicatie te allen tijde en met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Gebruiker:
 • één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of van de Overeenkomst overtreedt/schendt, dan wel
 • naar de mening van DVG de Applicatie misbruikt.

DVG is niet verplicht om de Gebruiker vooraf in kennis te stellen van een dergelijke beëindiging. Na beëindiging zal DVG de Gebruiker van de beëindiging op de hoogte stellen.

Artikel 19: Ongeldigheid van één of meer bepalingen

De ongeldigheid van enige bepaling van onderhavige algemene voorwaarden tast de geldigheid van de andere bepalingen  niet aan. Indien en voor zover in de gegeven omstandigheden een bepaling nietig is of vernietigd wordt, zal er in plaats daarvan een bepaling tussen de partijen gelden, die rekening houdend met alle omstandigheden, acceptabel is en die, rekening houdend met de inhoud en het doel van onderhavige algemene voorwaarden, zo veel als mogelijk met het nietige c.q. vernietigde deel overeenstemt.

Artikel 20: Wijziging van de Applicatie en/of algemene voorwaarden

 1. DVG behoudt zich het recht voor om de Applicatie, – met uitzondering van de Vervoersdienst – en/of onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te vervangen, op te schorten dan wel te beëindigen. Ingeval DVG hiertoe overgaat zal zij dienaangaande een mededeling plaatsen op de Applicatie dan wel zal zij een bericht versturen via de Applicatie of via e-mail. DVG kan ook zonder kennisgeving de toegang tot delen van of de gehele Applicatie beperken.
 2. Indien en vanaf het moment dat de algemene voorwaarden van KNV Zorgvervoer en Taxi wijzigen, zijn die gewijzigde voorwaarden overeenkomstig van toepassing op de Vervoersdienst.

Artikel 21: Mededelingen

DVG kan algemene of persoonlijk aan de Gebruiker gerichte mededelingen doen via de Applicatie, via e-mail of via een schriftelijke aankondiging verstuurd via reguliere post aan het adres van de Gebruiker.

Artikel 22: Overdracht rechten aan derden

Het is de Gebruiker verboden rechten, welke voortvloeien uit de Overeenkomst en/of onderhavige algemene voorwaarden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DVG over te dragen aan een derde.

Artikel 23: Melding inzake Privacy en Cookies

DVG verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van Gebruiker en bezoekers van de Applicatie in overeenstemming met haar privacy- en cookiebeleid. Dit beleid is te raadplegen op  de Applicatie.

Artikel 24: Algemene bepalingen

Bij het aanvragen en/of boeken van een Vervoersdienst middels de Applicatie gelden de volgende voorwaarden:

 • De Gebruiker dient de Vervoersdienst altijd te boeken via de Applicatie (heenreis en eventueel terugreis). Dit is niet mogelijk via andere communicatiemiddelen (aldus niet via bijvoorbeeld e-mail of WhatsApp).
 • Eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker worden door DVG uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn aldus niet van toepassing.

Artikel 25: Definities

In onderhavige algemene voorwaarden zijn de tussen aanhalingstekens (“) geplaatste termen gedefinieerd. Hieronder de overige definities van termen welke in onderhavige algemene voorwaarden worden gebruikt:

 • “Inhoud”: Alle inhoud die voorkomt of wordt vertoond – waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt – logo’s, afbeeldingen, handelsmerken, tekst, grafische tekst, grafische voorstellingen, beelden, bewegende beelden, geluid, illustraties, muziek, software (uitgezonderd de Applicatie), meningen, opmerkingen, commentaar, kunst, links, vragen, suggesties, informatie of ander materiaal en alle inhoud die het eigendom is van of wordt gebruikt door DVG en/of aan haar gelieerde ondernemingen of licentiegevers en beschikbaar gesteld via de Applicatie, waaronder inhoud waarvoor door een derde vergunning is verleend, maar uitgezonderd de Gebruikersinhoud.
 • “Gebruiker”: Een persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Applicatie.
 • “Gebruikersinhoud”: Inhoud die een Gebruiker plaatst, uploadt, publiceert, indient of overbrengt op de Applicatie.
 • “Gemeenschappelijke Inhoud”: De Inhoud van DVG en de Gebruikersinhoud gezamenlijk.

Artikel 26: Toepasselijk recht en geschiloplossing

 1. Op onderhavige algemene voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen, claims of onenigheid die uit of met betrekking tot de Overeenkomst en/of onderhavige algemene voorwaarden ontstaan en/of de schending, beëindiging, handhaving, uitleg of geldigheid daarvan alsook ten aanzien van het gebruik van de Applicatie (gezamenlijk “Geschillen”) zullen uitsluitend door de rechtbank Zeeland-West-Brabant worden beslecht.

Januari 2022