Algemene voorwaarden Taxiboeken.nl

Inhoudsopgave algemene voorwaarden

Artikel   1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Artikel   2: DVG Regie B.V.

Artikel   3: Welke diensten verleent DVG?

Artikel   4: Welke (algemene) voorwaarden zijn van toepassing op het vervoer zelf?

Artikel   5: Annuleringsvoorwaarden

Artikel   6: Hoe komt een overeenkomst tot stand inzake het gebruik van de Website, de Applicatie en de Dienst?

Artikel   7: Hoe een Vervoersdienst aanvragen en totstandkoming Vervoersovereenkomst?

Artikel   8: Het gebruik van de Dienst door de Gebruiker

Artikel   9: Betaling

Artikel 10: Vrijwaring

Artikel 11: Overmacht

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Artikel 13: Licentieverlening, beperkingen en beleid inzake auteursrecht

Artikel 14: Licentie verleend door de Gebruiker

Artikel 15: Beleid inzake auteursrecht

Artikel 16: Intellectueel Eigendomsrecht

Artikel 17: Interacties met derden

Artikel 18: Duur en beëindiging van de Overeenkomst

Artikel 19: Ongeldigheid van een of meer bepalingen

Artikel 20: Wijziging van de Website, de Dienst en/of onderhavige algemene voorwaarden

Artikel 21: Mededelingen

Artikel 22: Overdracht

Artikel 23: Melding inzake Privacy en Cookies

Artikel 24: Algemene bepalingen

Artikel 25: Definities

Artikel 26: Toepasselijk recht en geschiloplossing

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn (enkel) van toepassing op elk bezoek op elk en gebruik van de website www.taxiboeken.nl (“Website”), alle diensten welke DVG de Gebruiker door middel van de Website verleend en/of aanbiedt (“Dienst”), alsmede op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via de Website en/of de Dienst aan een persoon/reiziger (“Gebruiker) worden geleverd.

Onderhavige algemene voorwaarden zullen op korte termijn door DVG Regie B.V. gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 2: DVG Regie B.V.

De Website is eigendom van DVG Regie B.V., een besloten vennootschap, statutair gevestigd te Zwolle (Nederland), kantoorhoudende aan de Trees Kinstraat 19, 5122 CM te Rijen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08185487 (“DVG”).

Artikel 3: Welke diensten verleent DVG?

 1. DVG biedt informatie,, een middel/”tool” en Vervoersdiensten aan de Gebruikers.
 2. Onder Vervoersdiensten wordt in deze verstaan: Taxivervoer (personenvervoer per auto of per bus) tegen betaling, niet zijnde openbaar vervoer) of besloten busvervoer (personenvervoer per bus, niet zijnde openbaar vervoer) beiden in de zin van de Wet personenvervoer 2020 (“Vervoersdiensten”).
 3. Deze Vervoersdiensten kunnen worden aangevraagd/geboekt en worden betaald door middel van het gebruik van de Website www.taxiboeken.nl die door DVG beschikbaar worden gesteld. De Gebruiker kan de Website raadplegen en gebruiken middels een internet/webbrowser. Alle Diensten die DVG aan de Gebruiker verleent door middel van de Website, worden hierna de “Dienst” genoemd.

Artikel 4: Welke (algemene) voorwaarden zijn van toepassing op het vervoer zelf?

Op alle Vervoersdiensten c.q. vervoersovereenkomsten welke tot stand komen via de Website zijn – naast onderhavige algemene voorwaarden – de algemene voorwaarden van KNV Zorgvervoer en Taxi van toepassing. Ingeval van strijdigheid tussen voornoemde algemene voorwaarden hebben onderhavige algemene voorwaarden voorrang.

De algemene voorwaarden van KNV Zorgvervoer en Taxi zijn gedeponeerd door Koninklijk Nederlands Vervoer ter griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage op 10 december 2019, aktenummer 35/2019. Een exemplaar hiervan is eenvoudig te downloaden via https://www.knv.nl/organisatie-knv/algemene-voorwaarden/.

Artikel 5: Annuleringsvoorwaarden

In aanvulling op artikel 4 lid 4 van de algemene voorwaarden van KNV Zorgvervoer en Taxi geldt wat betreft het annuleren van een Vervoersdienst (rit), het volgende:

 • De reiziger/Gebruiker kan tot 1 uur vóór vertrektijd kosteloos de Vervoersdienst annuleren, op voorwaarde dat dit geschiedt tussen 07:00 uur en 21:00 uur (een rit met vertrektijd van bijvoorbeeld 23:20 uur, moet dus vóór 21:00 uur geannuleerd worden). De afgesproken ritprijs wordt dan (binnen 7 dagen) volledig teruggestort op de bankrekening of creditkaart van de reiziger/Gebruiker.
 • Als de reiziger/Gebruiker korter dan 1 uur vóór vertrektijd annuleert, dan wordt de betaalde ritprijs minus € 2,00 (transactiekosten) (binnen 7 dagen) teruggestort.
 • Als de reiziger/Gebruiker 15 minuten of korter vóór de gereserveerde vertrektijd annuleert, wordt de afgesproken ritprijs volledig in rekening gebracht.

Artikel 6: Hoe komt een overeenkomst tot stand inzake het gebruik van de Website en de Dienst?

 1. Door de Dienst te gebruiken, gaat de Gebruiker een overeenkomst aan met DVG inhoudende dat DVG de Gebruiker toestaat gebruik te maken van de Dienst en de Gebruiker akkoord gaat en zal handelen c.q. zal nalaten in overeenstemming met onderhavige algemene voorwaarden (“Overeenkomst”).
 2. Om de Dienst te kun­nen gebruiken, dient de Gebruiker zich eerst – via de Website of de Applicatie – in te schrijven bij DVG door middel van het aanmaken van een Gebruikersaccount. Bij inschrijving is de Gebruiker verplicht om DVG zijn (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, mobiele telefoonnummer en betalings- en of creditcardgegevens te verstrekken. Nadat de Gebruiker zich met succes heeft ingeschreven, zal DVG de Gebruiker een persoonlijk account verstrekken, welke voor de Gebruiker met een persoonlijk wachtwoord toegankelijk is.
 3. De Gebruiker dient minimaal 18 jaar oud te zijn om de Dienst te gebruiken. Indien de Gebruiker in een rechtsgebied verblijft dat het gebruik van de Dienst en de Website vanwege leeftijd beperkt, of de mogelijkheid beperkt om overeenkomsten zoals deze aan te gaan vanwege diens leeftijd, dan dient de Gebruiker dergelijke leeftijdsgrenzen te respecteren en de Dienst niet gebruiken. Indien de Gebruiker een natuurlijk persoon is, dan verklaart hij wettelijk meerderjarig én handelingsbekwaam te zijn om een bindende overeenkomst aan te gaan en, indien de Gebruiker zich namens een rechtspersoon registreert, dat hij bevoegd is om een Overeenkomst aan te gaan namens die rechtspersoon en deze aldus daaraan te binden en deze te kunnen registreren voor de Dienst.

Artikel 7: Hoe een Vervoersdienst aanvragen en totstandkoming Vervoersovereenkomst?

 1. Middels de Dienst kan de Gebruiker een verzoek tot gebruikmaking van een Vervoersdienst (“Aanvraag”) aan DVG versturen. Afhankelijk van het soort device dat de Gebruiker gebruikt (laptop, pc, smartphone, tablet, enzovoort) stelt de Website de locatie vast waar de Gebruiker zich bevindt en stuurt informatie over die locatie naar DVG.
 2. DVG beoordeelt daarna of DVG de Vervoerdienst (kortgezegd het vervoer, dus de rit) kan (laten) verrichten.
 3. Voor het uitvoeren van de Vervoerdienst schakelt DVG onderaannemers in, zoveel mogelijk taxi – en touringcarbedrijven welke franchisenemer zijn van de landelijke franchiseorganisatie DVG Holding B.V. waar DVG onderdeel van is, alsook onderaannemers waarmee DVG op regelmatige basis samenwerkt.
 4. Indien DVG een Aanvraag accepteert, krijgt de Gebruiker via de Website een verzoek tot betaling van de ritprijs. (Pas) door het betalen van de volledige ritprijs komt een “Vervoersovereenkomst” tot stand tussen de Gebruiker en DVG.
 5. De Gebruiker wordt middels een e-mail:
  a. op de hoogte gesteld van die acceptatie;
  b. informatie verstrekt aangaande de Vervoersdienst, waaronder:
  • de naam het taxibedrijf dat de Vervoersdienst zal uitvoeren namens DVG,
  • kenteken van het voertuig waarmee de Vervoersdienst normaliter wordt verricht,
  • het adres (met eventueel nadere locatiespecificaties) waar Vervoersdienst start (aldus de opstapplaats) en zal eindigen, alsook
  • het telefoonnummer waarop het ingeschakelde taxibedrijf te bereiken is.
 6. Na een volledige Aanvraag en volledige betaling door de Gebruiker, krijgt de Gebruiker – via een sms-bericht of e-mail – een ritbevestiging (met daarop onder meer de locatie de Vervoersdienst start (de Gebruiker wordt opgehaald). Ingeval de taxichauffeur daarom vraagt, dient de Gebruiker voornoemde ritbevestiging aan hem te tonen.
 7. DVG zal zich inspannen om de Vervoersdienst waartoe de Gebruiker een Aanvraag heeft ingediend, te (laten) verrichten. DVG is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van taxibedrijven in de buurt van of in de regio waar de Vervoersdienst geacht wordt te starten danwel die waar de Gebruiker zich bevindt op het moment van het doen van zijn Aanvraag.
 8. Ingeval de Gebruiker tijdens de Vervoersdienst (dus tijdens de rit) extra diensten verlangt van het taxibedrijf, en het taxibedrijf gaat daarmee akkoord, dan worden deze diensten daarmee – daar er sprake is van aanbod en aanvaarding – onderdeel van de Vervoersovereenkomst en is DVG gerechtigd om de aan die extra diensten verbonden kosten in rekening te brengen bij de Gebruiker op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als de Vervoersdienst.
 9. Indien de Gebruiker een Vervoersdienst aanvraagt voor een dagdeel, een dag of meerdere dagen (dus alle situaties waarbij niet vooraf duidelijk is dat vervoer plaatsvindt van en naar vooraf opgegeven locaties), dan wordt door DVG een ritprijs geoffreerd op basis van een schatting van de kosten. Na betaling daarvan door de Gebruiker komt conform dit artikel een Vervoersovereenkomst tot stand. DVG is gerechtigd en de Gebruiker gaat door het aangaan van die overeenkomst daar ook expliciet mee akkoord, om op basis van nacalculatie de uiteindelijke ritprijs te bepalen. Daarbij zal DVG op schriftelijk verzoek van de Gebruiker een specificatie overleggen.

Artikel 8: Het gebruik van de Dienst door de Gebruiker

 1. De Gebruiker garandeert dat de informatie die hij aan DVG verstrekt, correct, nauwkeurig en volledig is. DVG is te al­len tijde gerechtigd om de informatie die de Gebruiker heeft verstrekt, te controleren.
 2. DVG is daarnaast gerechtigd om de Dienst en/of toegang tot de Website – zonder opgave van redenen – te weigeren.
 3. De Gebruiker mag zich enkel en alleen toegang tot de Website en de Dienst verschaffen met gebruikmaking van geschikte hard -en software. DVG is niet aansprakelijk voor een niet correcte werking van de Website en/of de Dienst, indien de Gebruiker bijvoorbeeld gebruik maakt van een niet-compatibel device of onjuiste versies van software. Indien de Gebruiker de Website en/of de Dienst met een ongeschikt of niet-compatibel device gebruikt, heeft DVG het recht om de deze per direct te beëindigen.
 4. De Gebruiker stemt er verder mee in dat:
  • Hij de Dienst alleen zal gebruiken voor zijn eigen, persoonlijke gebruik en het niet aan een derde zal doorverkopen;
  • Hij zijn account niet door anderen zal laten gebruiken;
  • Hij diens account niet aan een andere (rechts)persoon zal afstaan of overdragen;
  • Hij zonder de juiste bevoegdheid geen account zal gebruiken dat onderworpen is aan rechten van een andere persoon dan hem/haarzelf;
  • Hij de Dienst niet zal gebruiken voor onrechtmatige of frauduleuze doeleinden, waaronder begrepen – doch daartoe niet be­perkt – het sturen of bewaren van onrechtmatig materiaal of bewust opgeven van onjuiste ophaal/afzetadressen;
  • Hij de Dienst niet zal gebruiken om hinder, last of ongemak te veroorzaken;
  • Hij alles zal nalaten wat de juiste werking van het netwerk waarvan de Website gebruik maakt, kan schaden of vertragen;
  • Hij op geen enkele wijze zal trachten de Dienst en diens correcte werking op enigerlei wijze te beschadigen, te vertragen of te manipuleren;
  • Hij de Dienst of andere Inhoud van DVG niet zal kopiëren, of verspreiden zonder schriftelijke toestem­ming van DVG;
  • Hij het wachtwoord van zijn account en/of eventuele door DVG verstrekte identificatiestrikt vertrouwelijk zal houden;
  • Hij DVG op redelijk verzoek ieder bewijs van identiteit zal verstrekken;
  • Hij alleen een toegangspunt of 3G data account (AP) zal gebruiken waartoe hij bevoegd is om te gebruiken;
  • Hij de toepasselijke wet- en regelgeving van het land, de staat en/of plaats waarin hij zich bevindt gedurende het gebruik de Dienst, zal naleven.

DVG behoudt zich het recht voor om de Dienst onmiddellijk te beëindi­gen indien de Gebruiker één van de bovenstaande voorschriften niet naleeft.

Artikel 9: Betaling

 1. Het gebruik van de Website an sich, is in beginsel volledig kosteloos. DVG behoudt zich het recht voor om een vergoeding voor het gebruik van de Website in te voeren (en na invoering aan te passen). Indien DVG besluit om een dergelijke ver­goeding in te voeren (of aan te passen), dan zal DVG de Gebruiker hiervan op de hoogte stellen en is de Gebruiker gerechtigd om de Overeenkomst per direct op te zeggen.
 2. De actuele tarieven van de Vervoersdiensten, zijn op de Website te raadplegen. Deze zijn voor de Gebruiker zichtbaar bij het aanvragen van een Vervoersdienst. De getoonde tarieven zijn enkel en alleen van toepassing op en op de datum van de Aanvraag. Indien er (onverhoopt) meer dan 5 dagen zit tussen de datum van de Aanvraag en de datum van acceptatie door DVG óf tussen de datum van de Aanvraag en de datum van (volledige) betaling door de Gebruiker, behoudt DVG zich het recht voor de tarieven te wijzigen.
 3. DVG brengt de Vervoersdiensten (conform de Vervoersovereenkomst) vooraf in rekening bij de Gebruiker, tenzij anders overeengekomen. De Gebruiker stemt ermee in dat hij voor alle Vervoersdiensten, waartoe hij met DVG een Vervoersovereenkomst aangaat, zal betalen en dat DVG  de Vervoersdiensten (met inbegrip van eventuele belastingen en extra kosten indien van toepassing) die middels het account van de Gebruiker opgebouwd zijn, ten laste van zijn bankrekening en/of creditcardrekening (welke hij in zijn account heeft opgegeven, mag brengen. De Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor a) het in diens account aanwezig zijn van een correct bankrekeningnummer of creditcardnummer, b) het daarop aanwezig zijn van voldoende saldo en c) de tijdige betaling van de Vervoersdienst en eventuele andere kosten. Gedane betalingen zijn niet voor restitutie vatbaar, tenzij in artikel 5 anders bepaald

DVG maakt gebruik van een externe betalingsverwerker (de “Betalingsverwerker”) om de bank -en/of creditcardrekening van de Gebruiker aan de Dienst te koppelen. De verwerking van betalingen (of bijschrijvingen, indien van toe­passing) in verband met het gebruik van de Dienst en/of voortvloeiende uit de Vervoersovereenkomst zijn onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden alsook en alle voorwaarden en het privacybeleid van de Betalingsverwerker alsook van de uitgever van de bankreke­ning en/of creditcard van de Gebruiker. DVG is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten van de Betalingsverwerker. In verband met het gebruik van de Diensten zal DVG bepaalde transactiedetails verkrijgen, welke DVG in overeenstemming met de AVG/privacywetgeving zal verwerken.

Artikel 10: Vrijwaring

 1. Door acceptatie van onderhavige algemene voorwaarden en het gebruik van de Dienst, de Website en/of de Applicatie, stemt de Gebruiker ermee in dat hij DVG, haar gelieerde ondernemingen, haar licentiegevers, en elk van diens functionarissen, directeuren, overige gebruikers, medewerkers, gevolmachtigden en agenten, zal beschermen voor en vrijwaren tegen alle claims, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheidsverplichtingen en onkosten (inclusief juridische kosten) welke voortvloeien uit of in verband met:
  • Overtreding of schending van een voorwaarde van onderhavige algemene voorwaarden of een toepasselijke wet of voorschrift door de Gebruiker, al dan niet hierin genoemd;
  • Schending van rechten van een derde partij door de Gebruiker;
  • Gebruik of misbruik van de Dienst en de Website door de Gebruiker.

Artikel 11: Overmacht

 1. Een tekortkoming kan DVG niet worden toegerekend wanneer deze niet is te wijten aan haar schuld, of als deze noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht). Als DVG door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Gebruiker kan voldoen, kan de Gebruiker de Overeenkomst ontbinden.
 2. In geval van overmacht heeft de Gebruiker geen recht op schadevergoeding, behoudens het bepaalde in artikel 6:78 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. De informatie, aanbevelingen en/of diensten die op of via de Website en/of de Dienst aan de Gebruiker worden verstrekt, zijn al­leen voor informatieve doeleinden en houden geen advies in. DVG zal de Website en de Inhoud daarvan zover redelijkerwijs mogelijk, juist en bijgewerkt houden, maar garandeert niet dat de Inhoud en de werking er van vrij is van fouten, gebreken, malware en/of virussen of dat de Website op elk moment volledig juist, bijgewerkt en nauwkeurig is.
 2. DVG is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van de Website, of de onmogelijkheid om deze te gebruiken., inclusief schade die door malware, virussen of onjuistheid danwel onvolledigheid van de informatie op of gerelateerd aan de Website wordt veroorzaakt, tenzij zulke schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de kant van DVG.
 3. DVG is niet aansprakelijk voor schade aan, of schade die het gevolg is van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen in relatie tot de Website (of de onmogelijkheid om deze te gebruiken), waaronder begrepen – maar daartoe niet beperkt – schade die het gevolg is van storing of vertraging in de aflevering van elektroni­sche berichten, interceptie of manipulatie van elektronische berichten door derden of door computerprogram­ma’s, die voor elektronische berichten en overbrenging van virussen worden gebruikt.
 4. Onverminderd het voorgaande, zal de totale aansprakelijkheid van DVG in geen geval een bedrag van € 500,- te boven gaan (of, indien van toepassing, het equivalent van dat bedrag in de valuta waarmee de Gebruiker voor de Vervoersdienst heeft betaald).Op alle aspecten verband houdend met de uitvoering van de Vervoersdienst, waaronder maar niet uitsluitend de kwaliteit van de Vervoersdiensten en aansprakelijkheidskwesties, zijn – zoals volgt uit artikel 4 – algemene voorwaarden van KNV Zorgvervoer en Taxi van toepassing.
 5. DVG aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor enig aspect van de betalingsverwerking, het niet of foutief verwerken van de betaling of restitutie door de Betalingsverwerker, handelingen, activiteiten, handelwijze of gedrag en/of nalatigheid aan de zijde van de Betalingsverwerker.
 6. Alle klachten betreffende de Vervoersdiensten dienen schriftelijk bij DVG ingediend te worden via het e-mailadres: taxiboeken@dvg.nl. DVG zal – indien nodig – de klacht voorleggen aan het taxibedrijf dat de Vervoersdienst heeft uitgevoerd en daarna inhoudelijk beoordelen en deze afhandelen met de Gebruiker.
 7. Alle klachten betreffende de betalingsverwerking dienen te worden gericht aan taxiboeken@dvg.nl

Artikel 13: Licentieverlening, beperkingen en beleid inzake auteursrecht

 1. Enkel en alleen ingeval de Gebruiker onderhavige algemene voorwaarden volledig naleeft, verleent DVG de Gebruiker een beperkte, niet-exclu­sieve, niet-overdraagbare licentie om:
  • Gebruik te maken van de Dienst;
  • De Inhoud uitsluitend voor zijn persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te bekijken, te downloaden en/of af te drukken;
  • Alle Gebruikersinhoud te bekijken waartoe de Gebruiker uitsluitend voor zijn persoonlijke en niet-commerciële doeleinden toegang heeft.
 2. De Gebruiker heeft niet het recht om de verleende licentierechten in dit onderdeel te sub-licentiëren.
 3. Behalve ingeval uitdrukkelijk toegestaan in onderhavige algemene voorwaarden mag de Gebruiker de Website, de Dienst en de Gemeenschappelijke Inhoud niet gebruiken, kopiëren, aanpassen, wijzigen, daarvan afgeleide werken creëren, verspreiden, licentiëren, verkopen, overbrengen, in het openbaar vertonen, in het openbaar uitvoeren, verme­nigvuldigen, overbrengen, afspelen, uitzenden of anderszins exploiteren. De Gebruiker mag de Gemeenschappelijke Inhoud niet hergebruiken zonder eerst de schriftelijke toestemming van DVG verkregen te hebben.
 4. Er worden geen licenties of rechten stilzwijgend of anderszins aan de Gebruiker verleend krachtens intellectuele eigendomsrechten, die het eigendom zijn van of beheerd worden door DVG of haar licentiegevers, behalve de licenties en rechten die uitdrukkelijk in onderhavige algemene voorwaarden worden verleend.

Artikel 14: Licentie verleend door de Gebruiker

 1. Ter uitsluitende beoordeling van DVG, kan DVG de Gebruiker toestaan Gebruikersinhoud op de Website of via de Dienst te plaatsen, te uploaden, te publiceren, in te dienen of over te brengen. De Gebruikersinhoud wordt niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsmatig geacht. Dienovereenkomstig heeft DVG het niet-exclusieve, royal­tyvrije recht om de Gebruikersinhoud voor ieder doeleinde in ieder medium en over de gehele wereld te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden en bekend te maken aan derden (“Licentieverlening”).
 2. De Gebruiker erkent en garandeert dat DVG slechts als een passief kanaal voor de verspreiding van de Gebruikersinhoud optreedt en DVG niet verantwoordelijk of aansprakelijk is jegens de Gebruiker of enige derde voor de inhoud of nauwkeurigheid van de Gebruikersinhoud. DVG zal niet doorlopend toezien op de Gebruikersinhoud die door de Gebruiker wordt gepubliceerd of als moderator tussen de Gebruikers optreden. DVG zal evenmin een verplichting daartoe hebben. Zonder het voorafgaande te beperken, erkent de Gebruiker en stemt hij ermee in dat opmerkingen, meningen, commentaar, suggesties en andere informatie die in de Gebruikersinhoud worden weergegeven of opgenomen, niet noodzakelijkerwijs die van DVG weergeven.
 3. Ieder gebruik van de Gebruikersinhoud door de Gebruiker is geheel voor diens eigen risico. De Gebruiker verklaart en garandeert dat alle Gebruikersinhoud die door hem wordt geplaatst of wordt overgebracht, origineel van hem is en hij niet het werk van derden kopieert of anderszins inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, privacyrechten of per­soonlijkheidsrechten van derden en geen beledigende of kleinerende uitdrukkingen bevat. Verder verklaart en garandeert de Gebruiker dat hij de rechtmatige hoedanigheid heeft om de licentie, zoals hiervoor bepaald, te verlenen.
 4. De Gebruiker vrijwaart DVG, haar gelieerde ondernemingen en licentiegevers tegen alle kosten, onkosten, schade, verliezen en aansprakelijkheidsverplichtingen, die opgelopen of geleden worden door hen met betrekking tot de Gebruikersinhoud, die door de Gebruiker geplaatst of overgebracht is of het overige gebruik door de Gebruiker van de Website en/of de Dienst.
 5. DVG behoudt zich uitsluitend ter eigen beoordeling het recht voor om de Gebruikersinhoud (inclusief materialen die inbreuk maken of kunnen maken op intellectuele eigendoms­rechten van derden, privacyrechten of persoonlijkheidsrechten), die door de Gebruiker ge­plaatst of overgebracht is, en waarvan DVG van mening is dat deze niet in overeenstemming is met onderhavige algemene voorwaarden of anderszins onacceptabel voor DVG is, (geheel of gedeeltelijk) te blokkeren of te verwijderen.
 6. De Gebruiker is verplicht om DVG onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen over Gebruikersinhoud welke (mogelijk) in strijd is met onderhavige algemene voorwaarden. De Gebruiker is verplicht om DVG zodanige (voldoende) informatie te verstrekken dat DVG in staat is om te onderzoeken of de Gebruikersinhoud inbreuk maakt op onderhavige algemene voorwaarden.
 7. DVG zal na een gemotiveerde klacht van een Gebruiker of derde een redelijke poging ondernemen om te onderzoeken of die klacht gegrond is en indien DVG dat nodig acht, de nodige maatregelen nemen.

 Artikel 15: Beleid inzake auteursrecht

 1. DVG respecteert het auteursrecht en verwacht dat de Gebruiker dat ook doet. DVG zal in voorkomende gevallen de toegang tot de Website en de Dienst, van de Gebruiker of andere accounthouders welke (herhaaldelijk) de rechten van houders van auteursrechten schenden of naar alle waarschijnlijkheid  (herhaaldelijk) hebben geschonden, blokkeren.

Artikel 16: Intellectueel Eigendomsrecht

 1. Enkel DVG (en haar licentiegevers, indien van toepassing) heeft alle rechten, aanspraken en belangen, waaronder alle betrokken intellectuele eigendomsrechten, op en/of betrekking hebbend op de Website en de Dienst alsmede op alle suggesties, ideeën, verzoeken tot verbetering, feedback, aanbevelingen en/of andere informatie die door de Gebruiker of enige andere partij met betrekking tot de Website en/of de Dienst worden verstrekt.
 2. Onderhavige algemene voorwaarden vormen geen verkoop en dragen geen rechten of eigendom over aan de Gebruiker in welke relatie dan ook met betrekking tot de Website of de Dienst of eventuele andere intellectuele eigendomsrechten, die het eigendom van DVG zijn. De naam, het logo en de productnamen van DVG, die met de Dienst zijn verbonden, zijn handelsmerken van DVG, haar gelieerde ondernemingen of derden en er wordt geen recht of licentie verleend om deze te gebruiken.

 Artikel 17: Interacties met derden

 1. De Website en/of de Dienst kunnen links naar websites bevatten, die het eigendom zijn van en be­heerd worden door derden. Deze links leiden de Gebruiker naar websites en/of inhoud waar DVG geen invloed op heeft en waarvoor DVG dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
 2. Gedurende het gebruik van de Website en/of de Dienst kan de Gebruiker corresponderen met, goederen en/of diensten kopen van, of deelnemen aan promoties van dienstverleners, adverteerders of sponsors van derden, die hun goederen en/of diensten via een link op de Website en/of de Dienst presenteren. Deze links leiden de Gebruiker van de Website en/of de Dienst weg. Bijgevolg kan DVG daarop geen invloed uitoefenen en is DVG op geen enkele wijze aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van die partijen. De Gebruiker bezoekt deze websites en handelt met deze partijen dan ook geheel op eigen risico.
 3. DVG wijst er op dat deze andere websites hun eigen cookies naar Gebruikers kunnen sturen, gegevens of persoonlijke informatie kunnen verzamelen of opvragen en daarom wordt de Gebruiker geadviseerd om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van die websites en partijen goed te controleren voordat hij deze gebruikt of er mee handelt.

Artikel 18: Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen DVG en de Gebruiker wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Gebruiker kan zijn gebruikersaccount te allen tijde beëindigen. Instructies daartoe zijn te raadplegen op de Website.
 3. DVG heeft het recht om de Overeenkomst te allen tijde en met onmiddellijke ingang te beëindigen (door het gebruik van de Dienst uit te schakelen of de Website ontoegankelijk te maken voor de Gebruiker) indien de Gebruiker:
  • een of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of van de Overeenkomst over­treedt/schendt, dan wel
  • naar de mening van DVG de Dienst en/of de Website misbruikt.

DVG is niet verplicht om de Gebruiker vooraf in kennis te stellen van een dergelijke beëindiging. Na beëindiging zal DVG de Gebruiker van de beëindiging op de hoogte stellen.

Artikel 19: Ongeldigheid van een of meer bepalingen

De ongeldigheid van enige bepaling van onderhavige algemene voorwaarden tast de geldigheid van de andere be­palingen er van niet aan. Indien en voor zover in de gegeven omstandigheden een bepaling nietig is of vernietigd wordt, zal er in plaats daarvan een bepaling tussen de partijen gelden, die rekening houdend met alle om­standigheden, acceptabel is en die, rekening houdend met de inhoud en het doel van onderhavige algemene voorwaarden, zo veel als mogelijk met het nietige c.q. vernietigde deel overeenstemt.

Artikel 20: Wijziging van de Website, de Applicatie, de Dienst en/of algemene voorwaarden

DVG behoudt zich het recht voor om de Website en de Dienst en/of onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te vervangen, op te schorten dan wel te beëindigen. Ingeval DVG hiertoe overgaat zal zij dienaangaande een me­dedeling plaatsen op de Website danwel zal zij een bericht versturen via de Dienst of via e-mail. DVG kan ook zonder kennisgeving de toegang tot delen van of de gehele Dienst beperken. Indien en vanaf het moment dat de algemene voorwaarden van KNV Zorgvervoer en Taxi wijzigen, zijn die gewijzigde voorwaarden van toepassing op de Vervoersdienst.

Artikel 21: Mededelingen

DVG kan algemene of persoonlijk aan de Gebruiker gerichte mededelingen doen via de Dienst, via e-mail of via een schrif­telijke aankondiging verstuurd via reguliere post aan het adres van de Gebruiker (aan het e-mailadres van de Gebruiker dat geregistreerd staat in de accountinformatie van DVG) dat is geregistreerd bij de accountinformatie van DVG.

Artikel 22: Overdracht rechten aan derden

Het is de Gebruiker verboden rechten welke voortvloeien uit de Overeenkomst en/of onderhavige algemene voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DVG over te dragen aan een derde.

Artikel 23: Melding inzake Privacy en Cookies

DVG verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van Gebruiker en bezoekers van de Website en in overeenstemming met haar privacy- en cookiebeleid. Dit beleid is te raadplegen op de Website.

 Artikel 24: Algemene bepalingen

Bij het aanvragen en/of boeken van een Vervoersdienst middels de Website dient de Gebruiker gelden de volgende voorwaarden:

 • De Gebruiker dient de Vervoersdienst altijd te boeken via de Website (heen en terugreis). Dit is niet mogelijk via andere communicatiemiddelen.
 • Eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker worden door DVG uitdrukking van de hand gewezen en zijn aldus niet van toepassing.

Artikel 25: Definities

In onderhavige algemene voorwaarden zijn de tussen aanhalingstekens (“) geplaatste termen gedefinieerd. Hieronder de overige definities van termen welke in onderhavige algemene voorwaarden worden gebruikt:

 • “Inhoud”: Alle inhoud die voorkomt of wordt vertoond – waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt – logo’s, afbeeldingen, handelsmerken, tekst, grafische tekst, grafische voorstellingen, beelden, bewegende beel­den, geluid, illustraties, muziek, software, meningen, opmerkingen, commentaar, kunst, links, vragen, suggesties, informatie of ander materiaal.
 • “Inhoud van DVG”: Alle Inhoud die het eigendom is van of wordt gebruikt door DVG en/of haar gelieerde ondernemingen of licentiegevers en be­schikbaar gesteld via de Website, waaronder Inhoud waarvoor door een derde vergunning is verleend, maar uitgezonderd de Gebruikersinhoud.
 • “Gebruiker”: Een persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst.
 • “Gebruikersinhoud”: Inhoud die een Gebruiker plaatst, uploadt, publiceert, indient of overbrengt om op de Website via de Dienst beschikbaar te stellen.
 • “Gemeenschappelijke Inhoud”: De Inhoud van DVG en de Gebruikersinhoud gezamenlijk.

Artikel 26: Toepasselijk recht en geschiloplossing

 1. Op onderhavige algemene voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen, claims of onenigheid die uit of met betrekking tot de Overeenkomst en/of onderhavige algemene voorwaarden ontstaan en/of de schending, beëindiging, handhaving, uitleg of geldigheid daarvan alsook ten aan zien van het gebruik van de Website, de Applicatie en/of de Dienst (gezamenlijk, “Geschillen”) zullen uitsluitend door de rechtbank Zeeland-West-Brabant worden beslecht.

6 juli 2020